Prezeráte staršiu verziu KREA webu. Pre nový web si kliknite na www.krea.sk.
@Twitter @Facebook Branding Marketing E-shopy Design Krea

SEO Audit: Kontroling a vyhodnotenie optimalizácie pre vyhľadávače

Ak vykonávate optimalizáciu vašich stránok pre vyhľadávače vo vlastnej réžii, alebo ste ňou poverili profesionálnu agentúru, je vhodné vedieť, či bola vykonaná správne a či je skutočne tak efektívna, ako očakávate. Preto je vhodné nechať si urobiť nezávislý audit vašich SEO aktivít u nezávislého audítora, ktorý zhodnotí ich doterajší priebeh, rozsah a reálne výsledky.

Pre koho je SEO audit určený

SEO audit je určený pre klientov, ktorí už SEO aktivity realizujú vo vlastnej réžii alebo prostredníctvom SEO agentúry a chcú doterajšie výsledky zhodnotiť nezávislým expertom. Audit sa zameriava nielen na zhodnotenie aktuálneho stavu, ale zároveň obsahuje i návrh riešení zistených nedostatkov.

Kedy vykonať audit

Audit odporúčame vykonať minimálne po troch mesiacoch od začiatku optimalizačnej kampane. Bez štatistických výsledkov, z ktorých je možné porovnať zmenu v čase a priebehu kampane, nie je možné zodpovedne identifikovať možné problémy, ktoré majú dopad na výsledky kampane.

Ciele auditu

SEO audit sa zameriava na reálne zhodnotenie bežiacich alebo ukončených optimalizačných aktivít a činností, ktoré boli uskutočnené v záujme zlepšenia pozícií vo vyhľadávačoch pri určených kľúčových slovách a frázach. Môže slúžiť ako odrazový mostík pre plánovanie ďalších optimalizačných taktík a aktivít. Základné ciele auditu sú:

  • Audit výberu kľúčových slov a fráz
  • Audit kvality, relevancie a stupňa optimalizácie obsahu
  • Audit prístupnosti dôležitého obsahu pre užívateľov a vyhľadávače
  • Audit technického spracovania a použiteľnosti stránok
  • Audit externých odkazov
  • Návrh odporúčaných riešení

Obsah auditu

V zmysle cieľov sa vykoná samotný audit stránok, ktorý je klientovi odovzdaný vo forme podrobného, niekoľkostranového dokumentu. Audit pozostáva z nasledovných častí:

Audit výberu kľúčových slov a fráz

V tejto časti sa zameriavame na zhodnotenie správneho výberu kľúčových slov a fráz, na ktorý má byť obsah stránok, respektíve jeho dôležité stránky optimalizované. Okrem toho zisťujeme aktuálne poradie vo výsledkoch vyhľadávania. Keďže táto časť predstavuje jednu z kľúčových oblastí pre úspešné dosiahnutie optimalizačných cieľov, venujeme jej zvýšenú pozornosť.

Audit kvality, relevancie a stupňa optimalizácie obsahu

Pri kontrole kvality, relevancie a správnosti optimalizácie obsahu sa zameriavame na zhodnotenie úrovne obsahu z pohľadu návštevníka stránok. Zároveň kontrolujeme stupeň a kvalitu samotnej optimalizácie, čiže efektívne použitie vybraných kľúčových slov a fráz v obsahu dôležitých stránok.

Audit prístupnosti dôležitého obsahu pre užívateľov a vyhľadávače

Pretože stránky, ktoré vyhľadávače nepoznajú, inými slovami nemajú ich zahrnuté vo svojom indexe, nemôžu byť zobrazované vo výsledkoch vyhľadávania, je veľmi dôležité, aby vaše stránky boli spracované tak, aby boli pre vyhľadávače a samozrejme pre návštevníkov ľahko prístupné. V tejto časti auditu teda kontrolujeme nielen prístupnosť, ale i jednoduchosť navigácie v rámci stránok.

Audit technického spracovania a použiteľnosti stránok

Technický audit a kontrola použiteľnosti stránok má za cieľ identifikovať prípadné technické nedostatky, ktoré môžu nežiadúcim spôsobom ovplyvňovať poradie stránok vo výsledkoch vyhľadávania. Zároveň sa kontroluje úroveň prístupnosti stránok pre ľudí s hendikepom.

Audit externých odkazov

Externý profil, teda množstvo, kvalita a relevancia externých odkazov je jedným zo základných piliérov úspešnej optimalizačnej kampane. Preto v tejto časti auditu kontrolujeme jeho úroveň, veľkosť a vplyv na umiestnenie kontrolovaných stránok vo výsledkoch vyhľadávania pri určených kľúčových slovách a frázach.

Návrh odporúčaných riešení

V prípade zistených nedostatkov obsahuje audit návrhy a odporúčania na ich riešenie. V prípade potreby sme samozrejme schopní a pripravení tieto opatrenia realizovať v našej réžii.

Názov a logo Krea je registrovaná ochranná známka spoločnosti KREA SK s.r.o.
Copyright © 2014 KREA SK s.r.o.. Všetky práva vyhradené.
Obchodné podmienky | Mapa stránok | Klientská zóna