Prezeráte staršiu verziu KREA webu. Pre nový web si kliknite na www.krea.sk.
@Twitter @Facebook Branding Marketing E-shopy Design Krea

SEO Analýza: Komplexné zhodnotenie aktuálneho stavu a návrh riešenia

Radi by ste videli vaše stránky na popredných miestach vo výsledkoch vyhľadávania populárnych vyhľadávačov? Detailná analýza aktuálneho stavu vašich stránok je kľúčovým predpokladom pre stanovenie efektívnej stratégie a plánovania taktiky optimalizácie vášho webu.

Pre koho je určená SEO analýza

SEO analýza je určená najmä pre tieto skupiny klientov:

 • Pre klientov plánujúcich tvorbu nových stránok, ktorí majú záujem na tom, aby ich stránky boli optimalizované pre vyhľadávače od prvého kroku. Od začiatku tvorby stránok si môžete byť istý, že postupujete podľa zásad SEO a získate tak náskok pred konkurenciou.
 • Pre klientov, ktorí majú záujem o realizáciu jednotlivých optimalizačných opatrení vo vlastnej réžii.
 • Pre klientov, ktorí majú funkčné a spustené stránky, ale tieto nedosahujú vo vyhľadávačoch želané pozície a výsledky. Z výsledkov analýzy môžu potom určiť potrebné kroky pre nápravu a dosiahnutie stanovených cieľov a vykonať ich realizáciu vo vlastnej réžii alebo tým poveriť profesionálnu agentúru.

Ciele analýzy

Pre určenie samotného obsahu analýzy je potrebné definovať jej základné ciele a očakávané výstupy. V rámci nami používanej metodiky patria medzi tieto ciele najmä tieto:

 • Relevantné a konkurencieschopné kľúčové slová a frázy
 • Kvalitný, hodnotný, relevantný a optimalizovaný obsah
 • Prístupnosť dôležitého obsahu pre užívateľov a vyhľadávače
 • Bezchybné technické a technologické spracovanie stránok
 • Vysoký počet kvalitných a relevantných externých odkazov
 • Zlepšenie pozície vo výsledkoch vyhľadávania

Obsah analýzy

Na základe stanovených cieľov sa následne vykoná samotná analýza, ktorá je zameraná na zistenie aktuálneho stavu a návrh odporúčaných riešení vedúcich k odstráneniu zistených nedostatkov. Jednotlivé časti analýzy je možné rozdeliť na tieto:

 • Analýza kľúčových slov
 • Kontrola obsahu stránok
 • Kontrola prístupnosti stránok
 • Technická analýza a kontrola použiteľnosti stránok
 • Analýza externého profilu

Analýza kľúčových slov

Hneď na začiatku je potrebné zdôrazniť, že výber relevantných kľúčových slov a fráz je kľúčovým predpokladom pre úspešnú a efektívnu optimalizáciu. Iba kľúčové slová a frázy, ktoré sú relevantné voči propagovaným službám alebo produktom, dokážu efektívne osloviť vašu cieľovú skupinu. Pri výbere a posudzovaní kľúčových slov ich pritom môžeme rozdeliť do dvoch základných skupín, a to:

 • Hlavné kľúčové slová a frázy
 • Špecifické kľúčové slová a frázy (tzv. long-tail)

Pri výbere vhodných slov a fráz je potrebné zohľadniť i ďalšie faktory, a to najmä v súvislosti s konkurenciou a objeme vyhľadávania jednotlivých slov a fráz. Je potrebné si uvedomiť, že pri slovách a frázach s vysokou konkurenciou bude potrebné vysoké a dlhodobé úsilie na dosiahnutie popredných pozícií vo výsledkoch vyhľadávania. Rovnako pri slovách a frázach, ktoré sú vyhľadávané len minimálne, je ich optimalizácia zbytočne vynaloženými nákladmi.

V rámci analýzy kľúčových slov sa zároveň pozrieme na aktuálne pozície vo výsledkoch vyhľadávania pri hľadaní vybraných kľúčových slov.

Kontrola obsahu stránok

Po určení vhodných kľúčových slov a fráz sú stránky podrobené analýze obsahu, a teda či dôležité stránky obsahujú na vhodných miestach tieto slová a frázy. V prípade, že to tak nie je, obsahuje analýza odporúčania, ako vhodne rozmiestniť vybrané slová a frázy do obsahu tak, aby sa optimálne zvýšila jeho hodnota a pozícia vo výsledkoch vyhľadávania.

Rovnako sa skúma správna logická a sémantická štruktúra stránok zabezpečujúca korektné spracovanie a zobrazenie informácií. Táto je zároveň je dôležitým faktorom ovplyvňujúcim výsledky vyhľadávania.

Kontrola prístupnosti stránok

Analýza prístupnosti stránok sa zameriava na kontrolu štruktúry dokumentov a navigácie. Je zameraná na identifikáciu problémov, ktoré bránia vyhľadávačom správne indexovať vaše stránky, prípadne sťažujú prístupnosť dôležitých dokumentov pre samotných návštevníkov.

Technická analýza a kontrola použiteľnosti stránok

Roboti zhromažďujúci dáta pre vyhľadávače sú ako cudzinci, ktorí rozumejú iba spisovnému jazyku, preto je potrebné zabezpečiť správnosť a validitu kódu programovacích jazykov, ktoré sú pre fungovanie stránok použité. Bezchybný kód a technické spracovanie je základný predpoklad pre ďalšiu optimalizáciu a správne spracovanie informácií vyhľadávačmi.

V tejto časti analýzy sa venuje pozornosť i použiteľnosti stránok, t.j. ako jednoducho sa vaše stránky používajú a ako účinne podporujú dosiahnutie vašich obchodných plánov. Okrem logickej štruktúry a jednoduchosti prístupu k hľadaným informáciám sa hľadajú a identifikujú bariéry, ktoré bránia použitiu stránok pre hendikepovaných návštevníkov.

Analýza externého profilu

Pod externým profilom sa rozumie množstvo, kvalita a relevancia externých odkazov, ktoré na vaše stránky smerujú z iných stránok (domén). V rámci optimalizačného procesu sú to práve externé odkazy, ich množstvo ale najmä kvalita a relevancia, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňujú poradie vo výsledkoch vyhľadávania. V rámci analýzy externého profilu preverujeme aktuálnu situáciu a v prípade potreby navrhujeme riešenia na jeho rozšírenie a skvalitnenie prostredníctvom tvorby externých odkazov, tzv. linkbuildingu.

Odporúčané riešenia ako výsledok analýzy

Je potrebné poznamenať, že pre stanovenie korektných odporúčaní pre riešenie prípadných problémov, ktoré odhalí analýza je potrebná spolupráca zo strany klienta. Bez definície obchodných cieľov, cieľovej skupiny klienta, určenia hlavných konkurentov a štatistických podkladov v prípade už existujúcich stránok nie je možné zaručiť, že odporúčania budú skutočne relevantné.

Po zapracovaní odporúčaných riešení je možné očakávať výrazné zlepšenie vo výsledkoch vyhľadávania pre vybrané kľúčové slová a frázy. V tejto súvislosti je nutné pripomenúť, že SEO je dlhodobý proces a v prípade vysoko konkurenčných oblastí sa výsledky môžu dostaviť až po niekoľkých mesiacoch. Zároveň je treba mať na pamäti, že konkurencia nespí. Bez systematického, trvalého úsilia a ďalšej optimalizácie môžete o získané pozície ľahko prísť.

Názov a logo Krea je registrovaná ochranná známka spoločnosti KREA SK s.r.o.
Copyright © 2014 KREA SK s.r.o.. Všetky práva vyhradené.
Obchodné podmienky | Mapa stránok | Klientská zóna